1472 yılında Bursa’da doğmuştur. Asıl adı Mahmut’tur (Mahmud bin Osman bin Ali en-Nakkaş bin İlyas Lamii).

     Emir Ahmet Buhari’ye gençlik çağından itibaren hayranlık duymuştur. Divanında bu şahıs için 28 gazel vardır. 40’a yakın eseri vardır. Manzum eserlerinden çok mensur eserleriyle tanınmıştır. Şairlik yeteneği açısından birinci sınıf bir şair olduğu söylenemez. Molla Cami’den çevirdiği eserlerden dolayı Cami-i Rum lakabıyla anılır.

     Şiirlerinde tasavvufi öğeler çokça yer almıştır.

     MANZUM ESERLERİ 1. DİVAN Müretteb bir divanı vardır. Bilen Burmaoğlu Divanı üzerinde bir doktora çalışması vardır. 2. GUY U ÇEVGAN : Guy: Tahtadan yapılmış üzeri deri kaplı top. Çevgan: Golf sopasına benzeyen bir sopa. Tasavvufi bir eserdir. Guy insanı, çevgan ise kaza ve kaderi temsil etmektedir. 3. BURSA ŞEHR-ENGİZİ: Bursa’daki bazı kişileri methediyor. (Nakkaş, ipekçi, berber, terzi vb.) 4. VAMIK U AZRA: İranlı şair Unsuri’nin eserinin Türkçeye çevirisidir. 5. VİS Ü RAMİN: İranlı şair Fahri-yi Cürcani’nin aynı adlı eserinin çevirisidir. 6. SALAMAN U ABSAL: Cami’den çevirmiştir. 7. ŞEM U PERVANE: Ehli-i Şirazi’den çevirmiştir. 8. HÜSREV Ü ŞİRİN: Nizami’den çeviri. 9. HEFT PEYKER: Nizami’den çeviri. 10. MAKTEL-İ HÜSEYİN: Kerbela olayını anlatır.

     MENSUR ESERLERİ 1. Nefahatü’l-Üns :Cami’den çeviridir. Tezkiretül Evliyat türündedir. 2. Şevahidü’n-Nübüvve: Cami’den çeviridir. 3. Şerefü’l-İnsan: Lamii’nin en çok beğenilen eserlerinden biridir. Yarı tercüme-telif bir eserdir. Kanuni adına yazılmıştır. Eserde Kur’an’dan ayetler, hadislerden iktibas ve tazminler yer almıştır. 4. İbret-nüma: İçinde ibret verici ahlaki hikayeler yer almıştır. 5. Hüsn ü Dil 6. Münazara-i Bahar ü Şita 7. Letaifname 8. Münşeat

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/