░   1900 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir.
     Ailesi Azerbaycan'dan göçtü. Menbaü'l-İrfan İdadisinin rüştiye kısmında ve Gelenbevî İdadisinde okudu. Öğretmenlik ve Vezneciler'de kitapçılık yaptı. Bir arkadaşının davetine uyarak Çorum'un Alaca ilçesine öğretmen olarak gitti (1918). 1923'te İstanbul'a döndü. İstanbul Erkek Muallim Mektebini (1927) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesini (1930) bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Haydarpaşa liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine Farsça okutmanı olarak tayin edildi. Burada doktorasını verdi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde metinler şerhi okuttu. Doçentliğe yükseldi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesine geçerek İslâm-Türk tasavvuf tarihi okutmaya başladı. Bu sıra 142. maddeden tutuklandı. Beraat ettikten sonra üniversiteye döndü. 1949'da emekliye ayrıldı. 25 Ağustos 1982'de İstanbul'da öldü.

     Abdülbaki Gölpınarlı çalışmalarını Tasavvuf, Mevlevîlik, Şiîlik ve Divan Edebiyatı üzerine yoğunlaştırmış, bu sahalarda dikkate değer eserler vermiştir. Ayrıca devrin gazete ve edebiyat dergileri yanında Türk Ansiklopedisi, İslâm Ansiklopedisi ile Şarkıyat, Türkiyat ve İktisat Fakültesi mecmualarında çok sayıda makalesi çıkmıştır. 60'a yakın eser bıraktı.

     Eserleri: Melâmiler ve Melâmilik (1931), Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Maharetleri (1936), Mesnevî (Mevlâna Celâleddin Rumî'den, 6 cilt, 1942-1946), Pir Sultan Abdal (Pertev Naili Boratav ile, 1943; kendisi, 1953), Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945), Yunus Emre Divanı (Risaletü'n-Nushiyye ile, 1943), İlahinâme Tercümesi (1947), Fuzulî Divanı (1948), Nedim Divanı (1951), Hacı Bektaş-ı Velî Vilayetnamesi (1952), Mevlâna Celaleddin (1952), Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik (1953), Hayyam-Rubâiler (Silsiletü'r-Tertib Risalesi, İbn-i Sina'nın Hutbetü't-Temcid'i ve tercümeleri, 1953), Kaygusuz Abdal-Hatayî-Kul Himmet (1953), Nesimi-Usulî-Ruhî (1953), Nâili-i Kadîm (1953), Şeyh Galib (1953), Divan Şiiri (5 kitap, XIII-XX. yüzyıllar, 1954-1955), Kur'ân-ı Kerim ve Meâli (1958), Fihi Mâ-Fih (Mevlâna'dan), Divan-ı Kebir (Mevlâna'dan, 7 cilt, 1957-1960), İmam-ı Ali Buyruğu (1958), Yunus Emre ve Tasavvuf (1961), Nasreddin Hoca (1961), Hz. Muhammed ve Hadisleri (1962), Mantıku't-Tayr (Feridüddin Attar'dan, 1962), Mevlevi Âdab ve Erkânı (1963), Alevî-Bektaşi Nefesleri (1963), Rubailer (Mevlâna'dan, 1964), Meclis-i Sab'a (Mevlâna'dan, 1965), Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1966), Caferî Mezhebi Esasları (1966), Hâfız Divanı (1968), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galib'den, 1968), 100 Soruda Tasavvuf (1969), 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar (1969), Sosyal Açıdan İslâm Tarihi (1969), Konya Mevlâna Müzesi Yazmaları Kataloğu (3 cilt, 1967-1971), Türk Tasavvuf Antolojisi (1971), Nehcü'l-Belaga Terceme ve Şerhi (1972), Gülşen-i Raz Şerhi (1972), Maarif (Tirmizî'den, 1973), Mesnevî Şerhi (6 cilt, 1974), Hurufî Metinleri Kataloğu (1974), Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1978), Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiilik (1979).