Göwnüm,  bu barlygy sökdük, aýlandyk,
Şonda-da ýaraýjak bolýaň gursagym.
Indi ýene nirelere şaýlandyň?
Köşeşsene, dynç alaly bir salym!

Eşidýänmiz şol bir heňňam aýdymy,
Han-ha, ýasy,
han-ha, toýy-baýramy.
Bakyda bolmaly bagtyň baýdagy,
Saldarlaly çep agyrmy ýa sagyň?!

Gorly göwnüm,
darykmaly bolup giň,
At-abraý gerekdir,
hökman däldir çin.
Kersen däl, göwher jam küýseýäň neçün,
Ýaňy sapy ýeten wagty susagyň?

Söýgimiz,
duýgymyz alysda galdy,
Haýsy aşyk magşuk mährinden gandy?
Suslanma!
Darykma!
Ýa ýatlaýaňmy,
Bir zeni eýgermän ganlar gusanyň?

Ýakynlar ýat bolsa, iş bolar telek,
Agyzda diş,
başda saç goýmaz pelek.
Saglyk,
agzybirlik,
abatlyk gerek,
Garyp ýaşasaňam, döwran sürseňem.

Durky sowal, her pursatyň, her döwrüň,
Jebirden-jepadan binýady ömrüň.
Şygyr ýazyp ýanmak – kesbiňmi, göwnüm?
Gowzap dursuň meniň derdim bilseňem.