Azady:

- Paş eýle syryňny, saklama pynhan,

Emma ki, sözümden çykmagyl, oglum!

Günde ýüz köý geler-geçer bu başa,

Agyrtma, köňlümi ýykmagyl, oglum!

 

Magtymguly:

- Utanardym, syrym paş eýlemezdim,

Paş ederin, habar alsaň, Azadym!

Ýüz köý geler-geçer her gün bu başa,

İstäri bar, sapar kylsak, Azadym!

 

-Jepa urma özüň, çagyr möwlany,

Arzuwlama hany, begi, soltany,

Besdir bize owwal taňry bereni,

Aldyrma köňlüňni, gitmegil, oglum!

 

-Gidenimiz ýok alty bile, bäş bile,

Seýran etsek niçe deň-u duş bile.

Meger şonda gamgyn köňlüm hoş bola,

Könül galkar, karar etmez, Azadym!

 

-Werzişiň ýok, ýaş sen, gide bilmer sen,

Şöwür bar, şowhun bar, çyda bilmer sen,

Her işe baş goşup, ede bilmer sen,

Gitmeklik ýagdaýyn etmegil, oglum!

 

-Kişi sözlemeýen, syry paş olmaz,

Ýagşydan, ýamandan aňlan ýaş olmaz,

Şu gez ibermeseň, köňlüm hoş olmaz,

Raýymyz gaýtarma, goýber, Azadym!

 

-Bizi beýle niçik terk edesiň bar?

Bu ýol bihudadyr, bir gidesiň bar.

Gel, gitmegil, saňa köp terhosym bar,

Gaýgy, harajata batmagyl, oglum!

 

-Kalbyma giripdir yslam höwesi,

Teňňedir, dirhemdir halkyň tamasy,

Köňlüm narow etme, kylma terhosy,

Bir sapar işidir, goýber, Azadym!

 

-Kuran okyp gezgil, ýagşy kelamdyr,

Birehim owgandyr, dini yslamdyr,

Garakçydyr ýollar, hyzdyr, haramdyr,

Ölermiň, galarmyň, gitmegil, oglum!

 

-Syanýyn, göreýin, bu gün ykbalym,

Ýagşy gün, hoş sähet gelipmi salym,

Kast edip janymga, ýetse ajalym,

Bu ýerde hem bolsa, tapar, Azadym!

 

-Bilgeşleýin özüň nirä atar sen?

Niçik işdir, muny beýle tutar sen?

Diýgil ahyr, kimiň bilen gider sen?

Dem tartyp, her ýana, bakmagyl, oglum!

 

-Jylawdary bolmaz Ýazyr han piriň,

Köňül guşy perwaz urar pakyryň,

Bu gün ýedi gündür, “alhamd” okyryn,

Şat eýle köňlümi, goýber, Azadym!

 

-Azady diýr, bile sapa süreli,

Eýsem ibereli, synap göreli,

“Amin” diý, tur, oglum, pata bereli,

Bir taňry ýar olsun saňa, git, oglum!

 

-Magtymguly aýdar: galmyşam çohdan,

Köňül guşy telwas urar yrakdan,

Her ýerde saglygym iste ol hakdan,

Doga kylyp, haka ýalbar, Azadym!