Jahyllygyň joşy çykdy başymdan,

Men ol joşdan haly bolup galyp  men.

Bir gama ulaşdym, gitdim huşumdan,

Bu dert ile doly bolup galyp men.

 

Başym ýüz höwesde, köňlüm joşgunda,

Girdaba düşüp men däli daşgynda,

Nežd dagynda gezen Mejnun yşkynda

Ýanar otly Leýli bolup galyp men.

 

Ýigitlik paslyny gyşa ýetirdim,

Kämillik kiştisin derýa batyrdym,

Beýik pikre galdym, aklym ýitirdim,

İl içinde däli bolup galyp men.

 

Bu dünýäni göçüp bargan göç bildim,

İşini bet aňdym, özün puç bildim,

Öňün oýun gördüm, sonun hiç bildim,

Tirik erkek, öli bolup galyp men.

 

Magtymguly, paş eylegil sözüňni,

Pelek muşty häk etmeýen gözüňni,

Bu wagta deň ýaş bilerdiň özüňni,

İmdi gör, bak, uly bolup galyp men.