Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda,

Ne beladyr, kimse çeker bu derdi.

Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,

Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.

 

Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,

Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar,

Egiler haýbatly, kuwwatly daglar,

Daşlar erip, çeke bilmez bu derdi.

 

Kimdir yşkyň ýükün çeken merdana,

Pelek gördi, gorkup düşdi gerdana,

Zemin jünbüş eýläp, geldi lerzana,

Çöller, düzler çeke bilmez bu derdi.

 

Behişt gaçyp çykmyş arşyň öýüne,

Tamug gorkup, inmiş ýeriň teýine,

Gaçdy derýa, adam aldy boýuna,

Tört ýüz ýyllap çeke bilmez bu derdi.

 

Magtymguly, çekseň derdi-dügünden,

Asy bolup, şikat etme bu günden,

Bu ölmek, aýrylmak galypdyr öňden,

Peder bize miras goýmuş bu derdi.