Ýarsyzlykdan ýaman iş ýok,

Göz salyp gezsem her ýana.

Ýa, ýaradan, bir ýar bergil,

Köp muşakgat degdi jana.

 

Bir ýar bergil etli-ganly,

Köňli giň, göwsi meýdanly,

Dil bilen, akly kemally,

Ýüzi hem bolsun görkana.

 

Gadyr bilenden daş etme,

Nägadyra ýoldaş etme,

Til bilmez bela duş etme,

Sada dil bolsun – türkana.

 

Keremiň güçlüdir, görgül,

Diýr sen: “Doga kyl, el gergil”.

Ne berseň, tizräk bergil,

Ygtybar ýokdur bu jana.

 

Boýy uzyn, pes bolmasyn,

Hetden aşa mes bolmasyn,

Akylsyz, näkes bolmasyn,

Sadadan bolsun – türkana.

 

Ýagşy aýal ele gelmez,

Nadan ýagşyň gadryn bilmez,

Aýalsyza mydar bolmaz,

Dönseň häkim Süleýmana.

 

Derwüşlere ýolsuzlygy,

Ýigitlere malsyzlygy,

Ylahy aýalsyzlygy

Görkezme hiç musulmana.

 

Magtymguly, köýsem, bişsem,

Ynanmazlar oda düşsem,

Höwesim bar, bir gyz guçsam,

Diýsem sözümni erkana.