Heňňam özgermeýär, undulan zatlar,
Käte gaýtalanýar ýene bir öwran.
Şu gün saýyp ýaşap ýörüs biz düýni,
Guwdura çemeçil, seniňki döwran!
 
Daban ýalap, eli ogşan gurrumsak,
Ýene tapdyň törden özüňe orun.
Köpbilmiş erkekler damagyn ýyrtýar,
Orramsy zenanlar başga bir ýerin.
 
Tentekler suhangöý, peltekler bagşy,
Tüýkesme ogrular boldular kazy.
Bu gün namys, haýa dollar nyrh kesýär,
Satlyk haryt nije juwanyň näzi.

Hak söze jeza bar, ýalana halat,
Gökden ýol ýasaýar gök dollary kän.
"Begler", "begzadalar", "ahun-töreler",
Berim-peşgeş bilen ilde bolýar san.

Paýhas, zehin nyrhy misden has arzan,
Bozuk zenanyndan egsik, kemis är.
Men seni tapamok çar ýan alakjap,
Zyndandamyň, zibildemiň namys-ar?