İşte gül-zâr-î vatan mahv oldu istibdâd ile 
Bizden istimdâd eder her zerre bir feryâd ile 
Geçmesin eyyamımız beyhude istimdâd ile 
Pençeleşmek muktazî gaddar ile, bî-dâd ile 
Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye's eyyamıdır. 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Arkadaşlar, kan dökün tâ cûşa gelsin kâinat 
Lerze-bahş olsun cihâna bizdeki azm ü sebat 
Zillete, ömre müreccahtır şerefli bir memat 
Ümmete lâzım değildir böyle efsürde hayât 
Zulm ü istibdâd devri., derd ü ye's eyyamıdır. 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

Her tarafta bir enîn-î daimî cûşân iken 
Midhat'ın evlâdına lâyık mı kayd-ı hıfz-ı ten 
Bak şehîd-î a'zama yatmakta bî-kabr ü kefen 
Böyle feryâd eyliyor şimdi civâr-ı 
Kâ'be'den Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye's eyyamıdır. 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.