Müje haylin dizer ol gamze-i fettân saf saf
Guyiyâ cenge girer nîze-güzârân saf saf

Seni seyr itmek içün reh-güzer-i gülşende
İki cânibde durur serv-i hırâmân saf saf

Leşker-i eşk-i firâvan ile ceng eylemeğe
Gönderir mevclerin lücce-i ummân saf saf

Gökde efgân iderek sanma geçer hayl-i kuleng
Çekilür kûyine mürgân-ı dil ü cân saf saf

Cami içre göre tâ kimlere hem-zânûsun
Şekl-i sakkâda gezer dîde-i giryân saf saf

Ehl-i dil derd ü gamın ni'metine müstağrak
Dizilürler keremin hânına mihmân saf saf

Vasf-ı kaddinle hırâm itse alem gibi kalem
Leşker-i satrı çeker defter ü dîvân saf saf

Kûyin etrafına uşşâk dizilmiş gûyâ
Haremi Kâ'be'de her cânibe erkân saf saf

Kadrini seng-i musallada bilüb ey Bâkî
Durub el bağlayalar karşuna yâran saf saf