"عـبـدالـرشــیـد مـخـدوم قـاضـی مـحـمـود خـان اوغـلـی، اصـلـی چــســـت دن بـولـیـب، اوزی قـوقــان ده هـجـری 1330 (مـیـلادی 1908 / 1909) یـیـلـی تـوغـیـلـگـن. ایـلـک تـحـصـیـلـنـی قـوقـان مـکـتـب و مـدرسـه لـریـده آلـگـن. 20 نـچـی عـصـرنـیـنـگ 20 نـچـی یـیـلـلـریـده جـنـوبـی تـورکـســتـان (افـغـانـســتـان) گـه کـوچـیـب بارگـن. کـابـلـده اوقـیـگـن و شـفـاکـارو جـراحـلـیـک قـیـلـگـن. سـونـگـره بـغـلان گـه کـیـلـیـب، او یـیـرده کـسـبـی نـی دوام ایـتـتـیـرگـن. یـیـر آلـیـب، بـاغ یـره تـگـن.

هـجـری 1397 (مـیـلادی 1977/1978) یـیـلـده حــج زیـارتـیـگـه بـاریـب، اویـیـرنـی مـقـیـم قـیـلـگـن. 75 یـاشـیـده طـوایـف ده وفـات قـیـلـگـن.

شـاعـر چـســـتـی نـیـنـگ شـعـرلـری و «یـاد داشـــتـهـا» «ایـســـده لـیـکـلـری» فـرزنـدی عـبـدالـمـجـیـد قـولـیـده ســقـلـنـگـن. "چـولـپـان یـولـدوز" شـعـری افـغـانـســتـان ده اوزبـیـک تـیـلـیـده "یـولـدوز" گـزیـتـه ســی نـیـنـگ نـشـر ایـتـیـلـه بـاشـلـه نـیـشـی مـنـاســبـتـی بـیــلـن طـوایـف دن یـوبـاریـلـگـن و اونـده بـاســیـلـگـن.

شـعـرلـرمـجـمـوعـه سـی اســـتـانـبـول ده (1986) آیـدیـن اوچـقــون افـغـانـلـی تـمـانـیـدن نـشـر قـیـلـیـنـگـن. اوزبـیـکـســـتـانـده«تـرکـســــتـان» گـزیـتـه سـی نـیـنـگ 1997 یـیـل 30 اپـریـل سـانـیـده پـروفـیـســـور ح بـالـتـه بـایـف سـوزبـاشـی بـیـلـن شـاعـرشـعـرلـریـدن نـمـونـه لـر اعـلان قـیـلـیـنـگـن.

اوزبـیـک و دری تـیـل لـریـده ایـجـاد قـیـلـگـن شـاعـرنـیـنـگ افـغـانـســـتـان ده اعـلان قـیـلـیـنـگـن و افـغـان مـوضـوغ سـیـنـده گـی شـعـر لـری نـشــر قـیـلـیـنـمـاقـده."

20نـچـی عـصـر افــغـانـســتـان اوزبـیـک ادبـیـاتـی، مـولـف ابـوسـعـیـد عـبـدالله یـف، تـاشـکـنـد، 2003، 35 – 40 یـپـراقـلـری.

 

 

چــولــپــان «یـولــدوز» یـنـگ

 

ای عـــزیـز یـورتـیـم مـبـارک چـیـــــقــتـی طـالـع «یـولــدوز» یـنگ

تون قـــــرا قـایـغـوسـیـن یاریـتگـی ایـمـدی هـر آن «یـولـدوز» یـنگ

رخـســــاریـنـگ اوســـــتــیـــده نـــــوری ســــعـــــــــادت تـاولــنــور

دلـبــــریـنـگ رومـالـی اوزره کـوپ یـره شــگـن «یــولـدوز» یـنـگ

کــــوپ کـــواکــــبـلـر قــــیـلـــــورلــر ایـــر حــــیـاتـیـگـــه اســــــیـر

بـخت، طالـعـلـیـک، گـوزه ل بـولـسـیـن بـوچولـپـان«یـولـدوز» یـنگ

چــــنـکـه گــن مـلـت غـــه بـیـــــرمــیــش آبـی حــیـوانـد یـن اولـوش

یـه شـنه ســون یـنگـی حـیـات – لـه ایـمـدی هـر آن«یـولـدوز» یـنگ

دانـغـــــی کـیـــتـگـن قـــــهــرمـان ایـلــدیـن مـتـلـلـر نـشــر ایـتــیـــب

بـای وطــــن تـاریـخــــیـدن خـلـقـــیـگـه داســتـان «یـولــدوز» یـنـگ

خـــــلـق دورانـیـده بـای فــرهـــنـگــنـی یـه شـــنـه تـمــــاق اوچـــون

بـوســتـان دســـــتـانـیـده بـولـســـون غــزلـخـوان «یـولـدوز» یـنـــگ

مـــــرکـــزی بـغـــــــلان شــــــــــرف تـایـــقـــی زیـارتــگـاهــیــــدن

چــــون امـــامــیـــــدیـن کـاتـیــبـه فـضـلـی ارقـان «یـولـدوز» یـنـگ

خـــلـقــــمـــیــزنـیــنگ مـعـــنـویـــتــده ایـــــرور کـوپ بـایـلـــیــگـی

هــمــت ایـلاب تـیـرسـه بـولــغـی در و مــرجــان «یـولـدوز» یــنـگ

چـــســتـی دیـــر جـان بــلـــــبـلـی ایــــســتـر وطـــن گــلــــــزاریـــده

دل نــواســـــــیـدن نـــوا ایــلــــرغـــه چــــنـــدان «یـولــدوز» یــنـگ

یـولــدوز 1980، 7 نـچـی ســـان

 

 

 

 

وطــن داغـیـنـی کــور!

 

بـیـــوفـــا دنــیــانـی بـاغــیـن بـلـــبــل و زاغـــیــنی کـور

چـشـم عـبـرت بـیـرلـه دهــریـن گـلـشـن و باغـیـنـی کـور

آشــــیـانـســـــیـز عـــالــــم بـــیــت الـحــــزن دن بــتــــر

یـارســــیـز کـوزگـه تـیـکـانـدیـر دهــر گـلـبـابـیـنـی کـور

فـرقـت ایچـره بولـمـیـشـام بـیچـاره شامـیـم صـبـحی یوق

شـمـع سـوزانـدیـر بـاشـیـم بـو تـنـده تـوفـراغـیـمـنی کـور

اهـرمـیـم سـاچـغـیـل هــواغـه ذره سـیـن شـکـلـیـگـه بـاق

لالـه دیک بـغـریـده نـقـش اولـگـن وطـن داغــیـنـی کــور

چـسـتی کـوز یاشی بـیـرلـن غـربـت ایـریـن باغ ایـله گـن

قـان یوراک رازیـن بـیـلـورغـه غـنچـه یـفـراغـیـنی کـور

صـنـعـت بـغـلان، هـجـری 1337، حــمــل آیـی

 

 

تـارتـی تـاکـی؟

 

کـیـلـیـب اقـبـال، عـیـد بـار اولـدی هـمــدم اوشــبـو غـم تـاکـی؟

ایـزر دوران بـو جـســــم ناتـوانـیـمـــنـی کـوزده نــم تـــا کــی؟

تـوبـانـلـیـک زیـلـتـی اوزدن و یـا حـکـمـی قـــدردیـن مــی دیـر

بـولـــیـب آواره هـجـــــران دشــــتـیـده تـارتـی عــلـم تـارکــی؟

اوزیـمــدیـن مـو، فـلـک دن مـو ویـا شــمـس و قــمـردیـن مـو؟

بـاشـــیـمـگـه یـاغــدورورســن ای فـلـک ، بـاران غـم تـاکـی؟

اوتــــراقـــــبـــال و دولـــــت نـوبـــتـی روزی ازلـــــدن مـــو؟

هـمــیـــــشــه دوســـــت دن آزار ودشـــمـنـدن ســـتـم تـا کــی؟

بـیـلـیــش رمـزی ســعـادت چـســتـی یـا فـطـر بـشــردیـن مـو؟

یـازرســــن پــســت اقــبـالــــیـمـــنـی ای لــوح قــلـم تـا کـــی؟