Yine bezm-i çemene lale füruzân geldi 

Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi       
Bülbül aşüftelenüp bezme gazelhan geldi         
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi        

Seyrolup raksı yine dilber-i mümtâzların
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların
Câna âteş bırağur şu’lesi âvâzların
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi

Can-fezâ turra-i hûbân gibi zülf-i sümbül
Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre-i gül
Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi