İstedim yâri ki könglüm dem be dem şâd eylegey

Bilmedim cânımga bîdâd üzre bîdâd eylegey

La'l-i enfâsıdın açılgay hayâtım gunçesi
Yokki umrum hirmenin bir demde berbâd eylegey

Vasl ile yıkkay köngüldin derd ü gam bünyâdını
Yokki her dem özge hicrân tarh-ı bünyâd eylegey

Şem'-i ruhsârı yarutkay tiyre könglüm külbesin,
Yokki zülf-i dûdi ânı mihnet âbâd eylegey

Rişte-i cânımdın açkay nag-i müjgân-ı girih
Her birin katlimga yokkim nîş-i polâd eylegey

Hiç gülge bolmasun mâil birov kim serv dek
Dese kim özni hazân devridin âzâd eylegey

Köp Nevâî nâlesin men' eylemeng kim tâ ki ul
Yârni yâd eylegey, elbette feryâd eylegey


-.--   / -.--  /  -.-- /  -.-
Fā i lā tün / Fā i lā tün / Fā i lā tün / Fā i lün