Ehl-i dil sohbet-i nâ-cins ile şâdân olmaz,
Bezm-i cühhâl gibi ârife zindan olmaz.

Eyle tahsil-i kemâl, etme felekten şekvâ,
Müddet-i ömrü gibi âkıle devrân olmaz.

Sırr-ı takdir vukuât-ı cihândır nazar et
Çeşm-i ibret gibi hiç âdeme mîzân olmaz.

Mazhar-ı feyz-i ubûdiyyet olandır insân,
Yoksa mânîde kişi şekl ile insân olmaz.

İlim ise maksad eğer ârif-i nefs ol Gâlib
Kendini bilmeyen âdem gibi nâdân olmaz.