Mahşer günü görem derim ol serv-kameti
Ger anda hem görünmese gel gör kıyâmeti

Terk-i mey ettin ey gönül eyyâm-i gül gelir
Elbette bu işin çekilir bir nedâmeti

Mecnun ki pâh-şâh-i sipâh-ivühuş idi
Ben tek musahhar etmedi mülk-i melâmeti

Sahrâ-neverd iken bana tasvir-i Küh-ken
Öğretti şehr-i aşkda resm-i ikâmeti

Seng-i melâmet ile çekin çevreme hisâr
Eşkim fenâya vermesin ehl-i selâmeti

Zâhid çok etme ta’ne mey üftâdesine kim
Çokları yıktı pir-i muğanın kerâmeti

Gam zulmetinde bulmağa derd ü belâ beni
Besdir Fuzuli âteş-i âhım alâmeti

 
Mef’ulü / Fa’ilatü / Mefa’ilü / Fa’ilün