Dün gice ol mâh-ı mihr-ârâyı mihmân eyledüm

Hüsnini dil mülkinin tahtında sultân eyledüm

Yaşlar akıtdum yüzüme yâr meyl itsün diyu
Sîm ü zer arz eyleyüp tezyîn-i dükkân eyledüm

Şol kadar kan ağladum kim dâr-ı dil dîvârınun
Bir taşın yâkut ü bir taşını mercân eyledüm

Alnına sür bâri gel boynuna alma kanımu
Cânumı çün kaşların yasına kurbân eyledüm


Sen azîz-i Mısr-ı hüsn olalı ey Yûsuf-cemâl

Ben zenehdânun çehin gönlüme zindân eyledüm

Olamaz cevher ayarı hâk-i pâyuna ayâr

Hüsnüne çün kefe-i çeşmümi mîzân eyledüm

Yâr geldi kim göre Cem gönlinün vîrânesin

Bir ciğer kalmışdı anı dahi biryân eyledüm.