Bu Hazret-i İzzetden izhâr-ı hamd ile istimdâd-ı husûl-i metâlibdür ve Âsâr-ı şükr ile istid’â-yı setr-i Meâyibdür

Elhamdü li-vâhib’il-mekârim 
Ve’ş-şükrü li-sahibi’l-merâhim

Veh’ve’l-ezeliyyü fi’l-bidâye 
Veh’ve’l-ebediyyü fi’n-nihâye 

Kad şâa bi-sun‘ihi beyâneh 
Mâ a’zamu fi’l-bakâi şâneh 

Sübhânallah zihî hudâvend 
Bî-şibh u şerîk u misl u mânend 

Meşşâta-i nev arûs-i âlem 
Gevher-keş-i silk-i nesl-i Âdem 

Sarrâf-ı cevâhir-i hakâyık 
Keşşâf-ı gavâmız-ı dekâyık 

Peydâ-kon-i her nihan ki bâşed 
Pinhân-kon-i her iyan ki bâşed 

Mi‘mâr-ı binâ-yı âferîniş 
Sîr-âb-kon-i riyâz-ı bîniş 

Yâ Rab mededî ki derd-mendem 
Aşüfte vü zâr ü müst-mendem 

Ez feyz-i huner haber ne-dârem 
Cuz bî-hunerî huner ne-dârem 

Şugl-i acebî girifteem pîş 
Pîş u pes-i û tamâm teşvîş

Tevfîk-i toem eger ne-bâşed 
V’er lutf-ı to râhber ne-bâşed 

 Muşkil ki der in girîve-i teng 
La‘lî beder ârem ez dil-i seng 

Muşkil ki mûrad ruh numâyed 
Zin bahr durî be-destem âred 

An kon ki dilem furûğ- gîred 
Levham rakam-ı safâ pezîred 

Âyîne-i hâtıram şeved pâk 
Rûşen gerded çerâğ-ı idrâk 

Kufl-i der-i ârzû bitâbem 
Her çîz taleb konem biyâbem 

Bahşed be-riyâz-ı devletem âb 
Ebr-i kerem-i Rasûl u ashâb 

Bu şükûfe-i gül-zâr-ı tevhîddür ve Nev bâve-i bûstân-ı temcîddür

Ey mûnis-i ehl-i zevk yâdun 
Ebvâb-ı emel kilîdi adun 

Ey genc-i atâ tılısmı ismün 
Sen genc-i nihân cihaân tılısmun 

Ey cûd-ı vücûdı kevne vâhib 
Zâtı kimi i‘tirâfı vâcib 

Ey silsile-i vücûda nâzım 
Rezzâk-ı erâzil ü eâzım 

Ey perde-keş-i rümûz-ı mübhem 
Müstahfız-ı intizâm-ı âlem 

Ey mûnis-i hâtır-ı perîşân 
Bî-cân olana mahabbetün cân

Ey nakş-tırâz-ı safha-i hâk
Sâhib-rakam-ı hutût-ı eflâk

Ey muhtesib-i cihât-ı erkân
Kân-ı güher-i vücûb ü imkân

Ey mebde-i feyz-i âferîniş
Senden rûşen çerâğ-ı bîniş

Ey perde-i mâsivâ nikâbun
Senden özge senün hicâbun

Ey sırr-ı vücûdun emr-i ma‘lûm
Mevcûd hemîn sen özge ma‘dûm

Ey yeddi gül ü tokuz gülistân
Feyz-i keremünle sebz ü handân

Ey varı yoh eyleyen yohı var
Yoh varlığunda zann ü inkâr

Ey şâhid-i gayb perde-dârı
Fikrün güli ma‘rifet bahârı

Ey âleme feyz-i cûd senden
Halka şeref-i vücûd senden

Ey cümle cihân sana rızâ-cû
Senden hâlî senünle memlû

Ey şem‘-i ezel fetîle-sûzı
Bezm-i ebed encümen-fürûzı

Ey şirk ü şerîkden münezzeh
Sırr-ı ezel ü ebedden âgeh

Ey bâr-ı Hudâ-yı âlem-ârây
Tahsîn işüne hemîn ola rây

Ahsent zihî hakîm-i kâmil
Ne şükr ola sun‘una mukâbil

Fıtrat rakamın çeken zamanda
Hakkâ ki bu emr-i kün fe kânda

Hükm etdün kim ne ola ahvâl
Ne vaz‘ ile çizgine meh ü sâl

Devrân ne zamanda ola âhir
Her devrinde ne ola zâhir

Nişe ola ferd-i nesl-i Âdem
Her ferdi anun ne ede her dem

Eşyâya çoh etmezem tehayyür
Senden yanadur hemîn tefekkür

Eşyâ aceb olmaz olsa zâhir
Kim var senün kimi muzâhir

Ammâ çü sana kadîmdür zât
İdrâk sana yeter mi heyhât

İdrâkümüze kemâl-i hayret
Tevhîdüne besdürür delâlet

Endîşe-i zât kılmak olmaz
Bilmek bu yeter ki bilmek olmaz

Ol dem ki urup binâ-yı muhkem
Çekdün rakam-ı nizâm-ı âlem

Hakkâ ki hoş intizâm verdün
Ârâyişini tamâm verdün

Etdün gereğin ger az ger çoh
Bir nesne gereklü yoh ki ol yoh

Bir nev’ ile eyledün müheyyâ
Kim geldi kusûrdan müberrâ

Eşyâda egerçi râz çohdur
Ol kim ola râzun anda yohdur

Eşyâ nişe senden olsun âgâh
El kudretu ve’l-bekâu li’llâh