Gamzesin sevdin gönül cânın gerekmez mî sana 
Tîyga urdun cism-i üryanın gerekmez mî sana 

Âteşin âhımla eylersin bana teklif-i bağ 
Bağ-ban gül-berk-i handânın gerekmez mî sana 

Yele verme dağıdıp her dem ayağlardan götür 
Ey perî zülf-î perîşânm gerekmez mî sana 

Ey keman-ebrû rakîbe verme gamzenden nasîb 
Ok atarsın tâşa peygânın gerekmez mî sana 

Yandırıp cânım cihan-sûz etme berk-ı âhımı 
Asman hurşîd-i rahşânın gerekmez mî sana 

Küfr-i zülfünden meni men’eylemek lâyık 1 değil 
Sofi insâf eyle îmânın gerekmez mî sana 

Dûtalım kim eşk seylâbına yoktur i’tibâr 
Ey Fuzûlî çeşm-i giryânın gerekmez mî sana