Gamdan öldüm demedim hâl-i dil-î zar sana 
Ey gül-î tâze reva görmedim âzâr sana 

İç mey-î nâb ki bağrından eder cümle kebâb 
Âteş-i ışk ile uşşâk-ı ciğer- hâr sana 

Mey-i gül-gûnda değil nerkis-i mestin aksi 
Kadeh olmuş göz açıp âşık-ı dîdâr sana 

Arzın gül gül açıptır mey-i gül-gûn tâbi 
Veh ki bir gülden açılmış nice gül-zâr sana 

Bâğâ seyr et bu ruh-ı la’l ile kim gönce vü gül 
Göstere hûn-ı dil-û dîde-i hun bâr sana 

Der idim kaametine serv velî özge imiş 
Harekât-u  reviş-ü  şîve-i reftâr sana 

Eğilip tarf-ı binâ-gûşuna derd-i dilimi 
Ya otâkın deye yâ turra-i destâr sana 

Tâ giriftârınam âzâd olabilmem gamdan 
Hîç kim oimasun ey serv giriftâr sana 

La’l-i nâbm hevesi bağrımı kan eylediğin 
Âh kim kanlu yaşım etmedi  izhâr sana 

Ey Fuzûlî feleğin vâr seninle nazarı 
Ki gam-u mihnetini verdi ne kim vâr sana 


1. siyâha kurban: L, 2. sinemden: O, 3. gezen: L, 4. edüptür: K, F. S, içüptür: O, 5. Hare- 
kât-ı: F. S, 6. revîş-i: F. S, 7. kılmadı: O, F. S.