Söylemez küsmüş bize canâne söylen söylesin
Neyledim ol yâr-i âlişâna söylen söylesin

Naz ile güftâra gelmezse helâk eyler beni
Ol cefa vü cevri bîpayana söylen söylesin

Derd-i aşkı gayrıdan sorma ne bilsin çekmeyen
Ânı yine âşık-ı nâlâna söylen söylesin

Har zahmından neler çektiğimi gülzârda
Bağban u bülbül-i giryâna söylen söylesin

Bâkiyâ dil durmasın güftara tâkat kalmadı
Vaktidir ol Husrev-i devrana söylen söylesin