Cismimi yandırma rahm et yâşıma ey bağrı daş İhtiyât et yanmasın nâgeh kurû yânında yaş Hoş geçer nezzâre-î hüsnünle ömrüm vâr ümîd Kim ede makbul dergâha benî hüsn-i maâş Fitne yâym kurmağa âteş mi olmuş ihtiyâç Kmi urursun âleme âteş çatıp peyveste kaş Tavf-ı kûyundâ ayağdan bâşa ermiş bir meded Mola ger kaddim büküp her dem ayâğım olsa baş Ey habâb-ı eşk nâ-yâb et ten-i uryânımı Kim bu rüsvâ perdemi çâk etdi sırrım kıldı fâş Pâre-pâre gönlümün sûz-ı derûnâ tâbi yok Göz yolundan katre-katre kaan olup çıksaydı kâş Ey Fuzûlî gark-ı hûn-âb etti göz merdümlerin Göreyim ku’lâb-ı müjgâna urulsun kanlu yaş