Her ne fitne ki zuhûra hayyiz-i imkân bulur
Vech-i imkân-ı zuhûrun ol hat-ı fettân bulur

Hat değil âyât-ı hûbîdir ki anınla ruhu
Ziynet-i tahrîr-i satr-ı Mushaf-ı Osmân bulur

Yâ sevâd-ı nüsha-i sun-ı İlâhî’dir ki dil
Dikkat etse anda sırr-ı âyet-i Kurân bulur

Nola olmazsa gülâba ihtiyâcı ol hatın
Her ser-i mûyunda şâne bir dil-i giryân bulur

Şâne sûzân olmadan korkar dolaşmaz zülfüne
Neylesin her bir hamında bin dil-i sûzân bulur

Böyle sâhib hüsn olan etmez safâ âyîneden
Aksini gördükçe zîrâ kendini hayrân bulur

Kendini hayrân da bulmazsa eger âyînede
Havf-i tîg-ı gamzesiyle aksini lerzân bulur

Gamzesi bir mest-i hâbâlûde-i pür fitne ki
Düşde ger el sunsa tîga dâmeninde kan bulur

Düşde böyle hûnfeşân u kînecû zâhirde hod
Sunmadan el kabzaya şemşîrini uryân bulur

Çeşm-i mazmûngûyu ki gâhî dil-i uşşâk ile
Güft ü gûy-ı nâz için bir kûşe-i pinhân bulur

Her nigâh-ı nükteâmîzinde rind-i aşk olan
Hem itâb-ı renciş ü hem müjde-i ihsân bulur

Lutf ile geh bir güleryüz gösterir ki mürdeler
Nûşdârû-yı şeker hand-i lebinden cân bulur

Hışmile geh bir nigâh eyler ki tesîrinde cân
Nîş-i zehrâlûd-ı zahm-ı hançer ü peykân bulur

Gerçi ki her göz yumup açınca yüz bin âşıkın
Küşte-i şemşîr-i nâz u nâvek-i müjgân bulur

Yine her gün âsitânı kesret-i uşşâk ile
Revnak-ı dîvân-ı şâhenşâh-ı insü cân bulur

Şâh-ı vâlâ rütbe Hân Ahmed ki hâk-i pâyine
Serfürû ettikçe gerdûn irtifâ-ı şân bulur

Baht-ı yâver pâdişâh-ı âsumân mesned ki dîn
İstinâd-ı devletiyle kuvvet-i erkân bulur

Âlemârâ şehriyâr-ı dâdgüster ki cihân
Devr-i adlinde nizâm-ı ahd-i Nûşirvân bulur

Dâver-i devrân ki Dârâ gelse ger dergâhına
Ancak istihkâk-ı cây-ı mansıb-ı derbân bulur

Memleket meşşâta-i adliyle ziynetyâb olur
Saltanatpîrâye-i hulkıyla hüsn ü ân bulur

Meşreb-i lutfu riyâz-ı âlemi sîrâb eder
Kevkeb-i bahtıyla çarh ârâyiş-i eyvân bulur

Düşse bir mecliste ger yâd-ı safâ-yı meşrebi
Âteş-i mey feyz-i âb-ı çeşme-i hayvân bulur

Etse bir iklîme ger bezl-i saâdet kevkebi
Her gedâ-yı bînevâsı şevket-i sultân bulur

Hep mühimmâtın müheyyâ görse ikbâli nola
Her ne emr etse kazâyı tâbi-i fermân bulur

Adli bir gâyetde ki devrinde kebk ü şâhbâz
Birbirini âşiyânında gelir mihmân bulur

Ger vezân olsa tef-i kahrıyla gülzâra nesîm
Gonca-i pür jâle tâb-ı meşal-i tâbân bulur

Fâiz olsa dehre ger bârân-ı ebr-i himmeti
Katre istidâd-ı kesb-i mâye-i tûfân bulur

Şâmil olsa kuvvet-i bâzû-yı reyi âleme
Zerre zûr-ı pençe-i hûrşîd-i nûrefşân bulur

Verse ger hûrşîd-i istidâdı hâke terbiyet
Hâk kadr-i gevher-i mâhiyyet-i insân bulur

Ey şeh-i sâhib hüner ki devletinde ehl-i dil
Dâimâ düşvâr olan maksûdunu âsân bulur

Ne vücûd-ı bînazîrin gibi bir memdûh olur
Ne benim gibi senâkâra felek akrân bulur

Ben o Hâkânî-i ahdim ki benim memdûhumun
Âsitânrûb-ı sarâyı devlet-i Hâkân bulur

Enverî-i rûzgârım ki şebistân-ı sühen
Şem-i fikrimle zıyâ-yı neyyir-i rahşân bulur

Husrev-i dîvân-ı nazmım ki berât-ı şâirî
Nakş-ı elkâbımla zîb ü zîver-i unvân bulur

Rahş-ı çâpükseyr-i endîşem tutulmaz her kaçan
Vâdî-i manâda cevlân etmege meydân bulur

Beyt-i mamûr-ı felek reşk etmede ebyâtıma
Seyr eden gerçi dilim bir hâne-i vîrân bulur

Hâne-i vîrândır ammâ tîşe urdukça hayâl
Her tehî küncünde bir gencîne-i pinhân bulur

Gâh olur nakkâb-ı çâpük dest-i fikri tabımın
Genc-i pür gevher ararken bir dükenmez kân bulur

Pâymâl eyler yürür adâ kelâm-ı pâkimi
Her sözüm ammâ yine kadr-i dür-i galtân bulur

Başlasam endîşeye ervâh-ı manâ cem olur
Nutka gelsem sûret-i deyr-i maânî cân bulur

Şâhid-i mazmûnuma endîşe vârın bezl eder
Nakd-i şiirimle sühen sermâye-i dükkân bulur

Söz tükendi başla ey Nefî duâya sıdk ile
Çünkü âdettir dua ol dem ki söz pâyân bulur

Tâ hat-ı nev hîz ile gülzâr-ı hüsn-i dilberân
Revnak-ı fasl-ı bahâr-ı ravza-i Rıdvân bulur

Gülşen-i ikbâli sersebz ola tâ ki rûzgâr
Gül gibi bâğ-ı cihânı hurrem ü handân bulur