Serv-i âzâd kadinle bana yek-san görünür
Neye ser-geşte olan baksa hırâman görünür

Can görünmez deseler tende inanman nişe kim
Lûtfdan her nice baksam tenine can görünür

Derim ahvâlini cânâna kılam arz velî
Görebilmem özümü anda ki cânan görünür

Ey diyen sabr kıl âh eyleme yâri göricek
Bana düşvârdır ol ger sana âsan görünür

Sordum ahvâlimi aşkında müneccimlerden
Baktılar tâli’ evine dediler kan görünür

Ne keman-dârsın ey meh ki atıp gamze okun
Yıktığın saydda ne zahm ü ne peykan görünür

Bi sanem zülfüne gûya ki veriptir gönlün
Ki Fuzûlî’nin iyen hâli perişan görünür


Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilâtün