Ey gönül yârı iste candan geç
Ser-i kûyun gözet cihandan geç

Yâ tama’ kes hayât zevkinden
Yâ leb-i lâ’l-i dil-sitândan geç

Mülk-i tecrîddir ferâgat evi
Terk-i mâl eyle hân-ü mandan geç

Lâ-mekan seyrinin azimetin et
Bu harâb olacak mekandan geç

İ’tibâr etme mülk-i dünyâya
İ’tibâr-i uluvv-i şandan geç

Ehl-i dünyânın olmaz âhireti
Ger bunu ister isen andan geç

Meskenin bezm-gâh-i vahdettir
Ey Fuzûlî bu hâk-dandan geç
 
Vezin: 
Fâ i lâ tün me fâ i lün fa'lün