Refiklerni bârın yâr u mu'temed kıldıng
Arâda tek meni merdûd idim ki red kıldıng

Felek cefâsı, ulus ta'ni yu firâking otı
Bas ermes erdi ki sen hem yene meded kıldıng

Keçib cehân bile cândın seni dedim, cânâ
Meger ki katlime bu cürmi sened kıldıng

Garaz çu ölmegim erdi, bar erdi lutfung hem
Gazab ne erdi ki ey şâh-ı serv-kad, kıldıng

Gamıngni çekkeli yâlğuz ko'ngül edi âciz,
Ki tiğ-ı furkat ile ânı yüz aded kıldıng

Çu baht ahtarı Sa'd olmadı, ne sud, eykim,
Sipihr zicini hal kılgalı rasad kıldıng.

Nevâî, yâr ne cevr etse canga minnet koy
Ezelde çünki bu da'vânı tâ ebed kıldıng.

(Bedâyi'ül-Bidâye'den)