Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Gencine miftâh çü Bismillâh ola

 Genci açan âdemî âgâh ola

 

Ol Kerîm ü Ferd ü Kuddûs ü Kadîm

 Ol Hakîm ü Hayy u Kayyûm u ‘Alîm

 

Kudretinden çün düzetdi ‘âlemi

 Kendü nûrından yaratdı Âdem’i

 

Âdem-isen(g) andan ayru olmagıl

 Sağ-ısan(g) yolun(g)da sayru olmagıl

 

Degme fi‘lün(g) yokdur içinde amân

 Mustafâ kavlına inangıl hemân

 

Cânlarumuz lâ-mekâna gidiser

 Lâ-mekânlular mekânda n’idiser

 

 Gül diken içinde yatmak hayf ola

 Aslını kişi unıtmak hayf ola

 

Bu beş on yıldan ilerürek ‘aceb

 Kanda-y-ıdun(g) ol yiri kılgıl taleb

 

Cânlarumuz gökden indiler yire

 Yirde kalan göklere kanda ire

 

Bir bir ol yirden ki geldiler berü

 Ol yan(g)a varmak gerek bir bir girü

 

 Cennet, er aslına kavuşmak-durur

 Dûzah aslından ırak düşmek-durur

 

Yüz kuşa irer-isen(g) bir murg ola

 Kamusına pâdişâh sîmurg ola

 

 Kuşlara yüz dürlü dürişmek gerek

 Pâdişâhlarına irişmek gerek

 

 Kuşlara hüdhüd meger rehber ola

 Kim bu kuşlar yorıyalar ol yola

 

 Kim diler-ise ki sîmurga ire

 Kûh-ı Kâf’a vara vü anı göre

 

 Hüdhüd ü kuşlar u sîmurg miśâl

 ‘Akl u hulk u Tan(g)rı’ya kıldı meśel

 

 Girü Gülşehrî sözi sâz eyledi

 Mantıku’t-tayr’ı hôş âgâz eyledi