Hattım hisâbın bil dedin gavgâlara saldın beni
Zülfüm hayâlin kıl dedin sevdâlara saldın beni

Geh âbveş giryân edip geh bâdveş pûyân edip
Mecnûn- ı ser-gerdân edip sahrâlara saldın beni

Vaslım dilersin çün dedin lutf ediben olsun dedin
Yarın dedin bir gün dedin ferdâlara saldın beni

Yûsuf gibi izzetde sen Ya'kûbveş mihnetde ben
Dil sâkin-i Beytü'l- Hazen tenhâlara saldın beni

Bâkî-sıfat verdin elem etdin gözüm yaşını yem
Kıldın garîk-i bahr-ı gam deryâlara saldın beni