Mersiye-i Hazret-i Süleymân Hân aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân


1.BEND

Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng
Tâ key hevâ-yi meşgale-i dehr-i bî-direng

An ol günü ki âhir olub nev-bahâr-ı ömr
Berg-i hazana dönse gerek ruy-ı lale-reng

Âhir mekânının olsa gerek cür’a gibi hâk
Devrân elinde irse gerek câm-ı ayşa seng

İnsân odur ki âyine veş kalbi sâf ola
Sînende n’eyler âdem isen kîne-i peleng

İbret gözünde niceye dek gaflet uyhusu
Yetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-çeng

Ol şeh-süvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına
Cevlân deminde arsa-i âlem gelürdi teng

Baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı Engerüs
Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng

Yüz yire kodu lûtf ile gül-berg-i ter gibi
Sanduka saldı hâzin-i devrân güher gibi

Vezin: mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

*     *     *
 
2.BEND

Hakkâ ki züb ü ziynet-i İkbâl ü câh idi
Şâh-sikender- efser ü Dârâ-sipah idi

Gerdün ayağı tozuna eylerdi ser-furu
Dünyaya hâk-i bargehi secdegâh idi

Kemter gedâyı az atası kılurdu bay
Bir lutfu çok münüvveti çok padişâh idi

Hâk-i cenâb-ı hazreti derhah-ı devleti
Fazl u belâgat ehline ümmidgâh idi

Hükm-i kazaya virdi rızayı egerçi kim
Şâh-ı kazâ tevan ü kader destegah idi

Gerdun-ı düna zâr ü zebun oldı sanmanuz
Maksadı terk-i câh ile kurb-i ilah idi

Can-ü cihânı gözlerimiz görmese nola
Rusen cemali aleme hurşid ü mâh idi

Hurşide baksa gözleri halun dola gelür
Zira görünce harta o mehlika gelür


*     *     *

3.BEND


Döksün sehâb kaddin eğüp katre katre kan
İtsün nihâl-i nârveni nahl-ı ergavân

Kılsun kebûd câmelerin âsmân siyâh
Geysün libâs-i mâtem-i şâhı bütün cihân

Yaksun derûn-i sîne-i ins ü perîde dâg
Nâr-ı firâk-ı Şâh Süleymân-ı kâmrân

Kıldı firâz-ı küngüre-i arşı cilvegâh
Lâyık değildi şânına hakkâ bu hâkdân

Murg-ı revânı göklere irdi hümâ gibi
Kaldı hazîz-i hâkde bir iki üstühân

Çâbük süvâr-ı arsa-ı kevn ü mekân idi
İkbâl ü izzet olmuş idi yâr ü hem-inân

Serkeşlik itti tevsen-i baht-ı sitîze-kâr
Düşdi zemîne sâye-i eltâf-ı Kirdigâr

*     *     *

4.BEND

Olsun gamında bencileyin zâr ü bî-karâr
Âfâkı gezsün ağlayarak ebr-i nev-bahâr

Tutsun cihanı nale-i mürgan subh-dem
Güller yolunsun ah u figan eylesün hezar

Sümbüllerini matem edüp çözsün Ağlasun
Damane döksün eşk-i firavanı kühsar

Andıkça bûy-ı hulkunı derdünle lâleveş
Olsun derûn-ı nâfe-i müşg-i Tatar târ

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyâmete dek çeksün intizâ

Deryâlar itse âlemi çeşm-i güher-feşân
Gelmez vücûda sencileyin dürr-i şâhvâr

Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes
Gel nây gibi inleyelim bâri zâr zâr

Âheng-i âh ü nâleleri idelüm bülend
Ashâb-ı derdi cûşa getürsün bu heft bend

*     *     *

5.BEND

Gün doğdu şâh-ı âlem uyanmaz mı hâbdan
Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan

Yollarda kaldı gözlerimüz gelmedi haber
Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-meâbdan

Reng-i izârı gitdi yatur kendü huşk-leb
Şol gül gibi ki ayru düşübdür gül-âbdan

Gâhî hicâb-ı ebre girer Husrevâ felek
Yâd eyledikçe lütfunu terler hicâbdan

Tıfl-ı şirişki yerlere girsün duâm odur
Her kim gamından ağlamaya şeyh u şâbdan

Yansun yakılsun âteş-i hecrinle âftâb
Derdinle kara çullara girsün sehâbdan

Yâd eylesün hünerlerüni kanlar ağlasun
Tîğın boyunca kara batsun kırâbdan

Derd ü gamınla çâk-i girîban idüb kalem
Pirâhenini pâralesün gussadan âlem

*     *     *


6. BEND

Tîguñ içirdi düşmene zahm-ı zebânları
Bahs itmez oldu kimse kesildi lisânları

Gördi nihâl-i serv ser-efrâz nîzeni
Serkeşlik adın anmadı bir dahi bânlar

Her kande bassa pây-ı semendin nisâr içün
Hanlar yolunda cümle revân itdi cânları

Deşt-i fenâda murg-ı hevâ durmayup döner
Tîguñ Hudâ yolunda sebîl itdi kanlar

Şemşîr gibi rûy-ı zemîne taraf taraf
Saldun demir kuşaklı cihân pehlevânları

Aldın hezâr büt-gedeyi mescid eyledin
Nâkûs yerlerinde okutdun ezânları

Âhır çalındı kûs-ı rahîl itdin irtihâl
Evvel konağın oldu cinân bûstânları

Minnet Hudâ’ya iki cihânda kılup saîd
Nâm-ı şerîfin eyledi hem gâzi hem şehîd


*     *     *

7.BEND

Bâkî cemâl-i pâdişeh-i dil-pezîri gör
Mir’ât-ı sun’-ı Hazret-i Hayy u Kadîri gör

Pîr-i azîz-i mısr-ı vücûd itti intikâl
Mîr-i cevân-ı çâbük-i Yûsuf-nazîri gör

Gün doğdı şimdi gâyete irdi sepîde-dem
Ruhsâr-ı hûb-i hüsrev-i rûşen-zamîri gör

Behrâm-ı vakti gûra yetürdü bu saydgâh
Var eşiğine hizmet-i Şâh Erdşîri gör

Berbâd kıldı taht-ı Süleymânı rûzgâr
Sultân Selîm Han-ı Sikender serîri gör

Vardı peleng-i kûh-i vegâ hâb-ı râhata
Kühsâr-ı Kibriyâda duran nerre şîri gör

Cevlâna gitti ravzaya tâvûs-i bâğ-ı Kuds
Ferr-i hümâ-yı evc-i saâdet-mesîri gör

İkbâl ü baht-ı hüsrev-i âfâk müstedâm
Rûh-ı revân-ı şâha tahiyyât ve’s-selâm


Açıklama