Celîs-i halvetim, vârım, habîbim, mâh-ı tâbânım

Enîsim, mahremim, vârım, güzeller şâhı sultânım

Hayâtım, hâsılım, ömrüm, Şarâb-ı Kevser’im, Adn’im
Bahârım, behcetim, rûzum, nigârım, verd-i handânım

Neşâtım, işretim, bezmim, çerâğım, neyyirim, şem'im
Turunc ü nâr ü nârencim, benim şem'-i şebistânım

Nebâtım, sükkerim, gencim, cihân içinde bî-rencim
Azîzim, Yûsuf’um, vârım, gönül Mısr’ındaki hânım

Stanbul’um, Karaman’ım, diyâr-ı milket-i Rûm’um
Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve Bağdâdım, Horasân’ım

Saçı vârım, kaşı yâyım, gözü pür-fitne bîmârım
Ölürsem boynuna kanım, meded hey nâ-Müslümân’ım

Kapında çünki meddâhım, seni medh iderim dâim
Yürek pür-gam, gözüm pür-nem, Muhibbî'yem ve hoş hâlim