Âh kim bir dem felek re'yümce devrân etmedi

Vasl dermâniyle def'-i derd-i hicrân etmedi

Yârdan min derd-i dil çekdüm bu hem bir derd kim
Bildi min derd-i dilüm bir derde dermân etmedi

Vâdî-i gurbetde cân verdüm meni ol şâh-ı hüsn
Bir gece hân-ı visâli üzre mihmân etmedi

Dostlar çâk-i girîbânum görüp ayb eylemen
Ol güli kim gördi kim çâk-i girîbân etmedi

Fakr mülkin dut istersen kemâl-i saltanat
Kim bu mülkün fethini fağfûr u hâkân etmedi

Tîğ-i bîdâd ile her dem kanumı tökmek nedür
Ey felek her kim dem urdı aşkdan kan etmedi

Ahd ü peymân etdi yârum kim sana yârem velî
Yârlığ vakti sanursen ahd ü peymân etmedi

Akl meydânını zindân-ı belâ bilmez henüz
Kim ki bir müddet cünûn mülkini seyrân etmedi

Sırr-ı aşkın etmedi ancak Fuzûlî âşikâr
Bu mübârek işi her kim etdi pinhân etmedi