Açmadı gönlüm felek tâ bağrumı kan etmedi

Kılmadı hurrem meni tâ zâr ü giryân etmedi

Kılmadın yüz pâre bîdâd ile pürhûn gönlümi
Bu çemende gül kimi bir lahza handân etmedi

Şükr kim verdi felek kâmum menüm nevmîd edüp
Şîve-i mihr ü mahabbetden peşîmân etmedi

Derd yohdur kimsede yohsa tabîb-i feyz-i aşk
Kimde gördi derd kim ol derde dermân etmedi

Sabr yohdur merdûm-i âlemde yohsa rûzgâr
Hansı müşkîl işi tedrîc ile âsân etmedi

Dutdi seyl-i âb-ı çeşmüm yer yüzin ammâ hoşem
Kim binâsın sabrumun ol seyl vîrân etmedi

Aşk sevdâsında sûd edem metâ-ı vasl-ı dost
Ey Fuzûlî cân veren cânâna noksân etmedi