Ey göz ol nergis-i hûn-hâre nigâh etme dahi

Rûzgârım gam-ı aşk ile siyâh etme dahi

Ey gözüm yaşı bu ser-geşteliğin terkin kıl
Serv-kâmetlere kat'-i ser-i râh etme dahi

Ey gönül ömrümü verdin yele âşıklık ile
Bakma her gonce-leb ü gül-ruha âh etme dahi

Bakma ey cân hat u ruhsârına mahbûbların
İhtiyât eyle günâh üzre günâh etme dahi

Kılma ey aşk baña arz perî-çihreleri
Sûret-i hâlimi mihr ile tebâh etme dahi

Götür ey nefs hevâ vü hevesin âlemden
Herze herze taleb-i rif'at-i câh etme dahi

Ey Fuzûlî mey ü ma'şûk mezâkın terk et
Özünü âsi-i dergâh-i îlâh etme dahi