Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

Ehl-i aşkın hâsılı sâhib-mezâkıdır gönül

Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ etsem n'ola
Nice demlerdir esîr-i iştiyâkıdır gönül

Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten
Ben ölürsem âlem-i ma'nâda bâkîdir gönül

Zerredir ammâ ki tâb-ı âfitâb-ı aşk ile
Rûzigârın şemse-i tâk u revâkıdır gönül

Etse Nef'î n'ola ger gönlüyle dâ'im bezm-i hâs
Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Hem kadeh hem şarap hem bir şûh sâkidir gönül. Kısacası, aşk ehlinin en keyiflisidir gönül.
Bir anlık yâr yüzü için hem bin can versem ne olur? Nice zamandan beri hasret esiridir gönül.
Sevgin gönüldedir, bırak can ve ten toprak olsun. Ben ölürsem mânâ âleminde bâkidir gönül.
Zerredir amma aşk güneşinin ışığı ile vaktin kemer ve saçağında bir şemsedir gönül.
Nef’î  her zaman gönlüyle mey meclisi kursa ne olur? Hem kadeh hem şarap hem bir şûh sâkidir gönül.