Бул көктөмдө түркүнү бар түркүндүн,
Бул көктөмдө күнү тууйт күлкүңдүн.
Таалай-бакыт арча менен аластайт,
Даңазалап теңелгенин күн-түндүн.

Балдар, кыздар байчечекей тагынат,
Бак-дарактын бүчүрлөрү жарылат.
Жердин, суунун кабактары ачылып,
Жетиналбай жашыл кымкап жамынат.

Жадырашат жаңылардын жаңысы,
Жазды мактайт жүрөктөрдүн кагышы.
Сыймык менен дүйнө жүзүн терметет,
Теңдеши жок жаңы жылдын дабышы.

Улуусуң дейм, сулуусуң дейм көктөмдү,
Ушул күнү толтурамын бөксөмдү.
Жаш-карынын жарпын жазып дем берет,
Жаратылыш ууртунан өпкөнбү?!