Өз тилине өч болуп түнөктөгү,
Өзбек, орус тилдерин сүйөт көбү.
Ичкериден бузулган сүт сыяктуу,
Ирип турат улуу тил жүрөктөгү.

Баркы түшүп бай тилдин баштагыдан,
Байкуш болду басалбай аксап улам.
Салттуу тилге келгенде унчугалбай,
Сасып турат балыгың баш жагынан.

Эл башында орусча иш кылчулар,
Эне тилди кыйраткан чыккынчылар,
Көөдөн сокур болгон соң, айтып эмне,
Көзгө барып кадалчу муштум чыгаар.

Тилин сактайт каадалуу оң адамдар,
Тилин билбейт башы жок Жоламандар.
Эшектей да пайдасын көргөзө албайт,
Энчи тилин сүйлөөдөн жадагандар.

Көзүн жумуп, ойлонбой оозун аччу,
Көп кыргызды онтогон оору басты.
Киргиздердин такалган сүйлөмүнөн,
Кол жаңсаган дудуктун жообу жакшы.