МАНАС


Баатырдык эпос 
С. Каралаевдин варианты боюнча 
Түзгөндөр: Жайнакова Айнек, 
Акматалиев Абдылдажан 
Теодор Герцендин сүрөттөрү пайдаланылды. 
Бишкек, «Турар» басмасы 
Кыргыз тилинде 
Редактору Жакин Теңирбергенова 
Корректору Айгүл Сардарбекова 
Дизайнери Рахим Төлөбеков 
Компьютердик калыпка салган Гүлзат Ниязалиева 
Терүүгө 10.02.2010-ж. берилди. Басууга 26.05.2010-ж. кол коюлду. 
Офсет кагазы. Кагаздын форматы 84х52г/8. Көлөмү 126,0 басма табак. 
Заказ №446. Нускасы 2000. 
«Турар» басмасынын басмаканасында басылды. 
720054, Бишкек шаары, Жибек жолу проспектиси, 466.