Hudânın şûh u mahbûb-ı piri dünyaya bir geldi
Nübüvvet hâtemi hem rehberi dünyâya bir geldi

Cihandan nice bin yıllar mukaddem oldu ervahı
Kamu rûh-ı beşerperver der-i dünyâya bir geldi

Anın’çün kıldı peyda on sekiz bin ‘âlemi Mevlâ
Nebîler, evliyalar serveri dünyâya bir geldi