Uyan be-hey gâfil hâb-ı gafletten
Ömrün geldi geçti haberin var mı
Bir haber aldın mı sırr-ı vahdetten
Mürg-i cânın uçtu haberin var mı

Bu dâr-ı rıhlettir bunda kalınmaz 
Hem sonu fenâdır murâd alınmaz
Kâfile kalkacak geri dönülmez
Kervanbaşı göçtü haberin var mı

Azığın var mıdır yola gitmeğe 
Döşeğin hazır mı varıp yatmağa
Ejderler gibi dem çekip yutmağa
Yerler ağzın açtı haberin var mı

Ma'sıyet yükünü aldın boynuna 
Hiç ölüm korkusu gelmez aynına
Felek birkaç arşın bezi eğnine
Yakasız don biçti haberin var mı

Derviş Himmet senden evvel gelenler 
Kimisi kul kimi sultan olanlar
Dünyâ benim mülküm deyip yelenler
Ecel câmın içti haberin var mı