Şarâb-ı aşkını nûş ettir yâ Rab

İçelim îmânla bayram edelim
İrci'î hitâbın gûş ettir yâ Rab
Göçelim îmânla bayram edelim

Îmândan Kur'ân’dan ayırma bizi
İlâhî haramla doyurma bizi
Yolundan şaşarsak affeyle bizi
Seçelim irfânla bayram edelim

Rızâ-yı ilâhin olsun bendimiz
Kelâm-ı ilâhin olsun pendimiz
Sırât-ı müstakîm üzre kendimiz
Geçelim iz'ânla bayram edelim

Mahşerde ak eyle yüzlerimizi
Nûrunla nûrlandır gözlerimizi
Günâhdan arındır özlerimizi
Ölçelim mîzânla bayram edelim

Kendine kul eyle Resûl'e ümmet
“Livâ-yı Hamd”inin altında cem' et
Açılsın bizlere ebvâb-ı cennet
Uçalım Rıdvân'la bayram edelim

Cennet ü cemâlin lutfet görelim
O büyük nimete biz de erelim
Muhammed bağından güller derelim
Saçalım elvânla bayram edelim

AŞKÎ'ye bezleyle sen dîdârını
Lutfunla sevindir ben dildârını
Firdevs-i âşiyân eyle dârını
Açalım ihvânla bayram edelim

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 430-431