Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallah

Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallah
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallah
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah

Yanan kalbe devâsın sen bulunmaz bir şifâsın sen
Muazzam bir sehâsın sen dilersen rehnumâsın sen
Habîb-i Kibriâ'sın sen Muhammed Mustafâ'sın sen
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah

Gül açmaz çağlayan akmaz ilâhî nûrun olmazsa
Söner alem nefes kalmaz felek manzûrun olmazsa
Firâk ağlar visâl ağlar ezel mestûrun olmazsa
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah

Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam
Yanar dağlar yanar bağrımda ummânlardan nem duymam
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah

Erir canlar o gül-bûy-i revân-bahşın hevâsında
Güneş titrer yanar dîdârının bak ihtirâsında
Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsında
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah

Ne devletdir yumup aşkınla göz râhında can verme
Nasîb olmaz mı sultânım haremgâhında can vermek
Sönerken gözlerim âsân olur âhında can vermek
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah

Boyun bükdüm perîşânım bu derdin sende tedbîri
Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri
Ne dem gönlün murâd eylerse taltîf eyle kıtmîri
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah