Şem’-i ruhuna cismimi pervâne düşürdüm
Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm
Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm
Hayfâ yolumu vâdi-i hicrâne düşürdüm
Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var
Mevlâ’yı seversen beni söyletme gamım var

Dinle sözümü sana direm özge edâdır
Dervîş olana lâzım olan aşk-ı Hudâ’dır
Âşıkın nesi var ise ma'şûka fedâdır
Semâ safâ, câna şifâ, rûha gıdâdır. 

Aşk ile gelin eyleyelim zevk u safâyı
Göklere değin irgürelim Hû ile Hâyı
Mestâne olup debredelim çeng ile nâyı
Semâ safâ, câna şifâ, rûha gıdâdır.

Ey sûfî bizim sohbetimiz câna safâdır
Bir cür'amızı nûş idegör derde devâdır
Hak ile ezelde ettiğimiz ahde vefâdır
Semâ safâ, câna şifâ, rûha gıdâdır.

Aşk ile gelin tâlib-i cûyende olalım
Şevk ile safâlar sürelim zinde olalım
Hazret-i Mevlânâ’ya gelin bende olalım
Semâ safâ, câna şifâ, rûha gıdâdır.

(Güfte-beste: Sultan Veled)