Kanda bir gam yârsuz kala benümle yâr olur
Bir belâ kim sahibin bulmaz, bana gamhâr olur.

İstesem bîr çâre bin nâçarlık yüz gosterür
Vus'at istersem geniş dünyâ başuma dar oJur

Her har-ı nadan için pâbend olan zülfi siyeh
Bana gelse murg-i can saydetmek içün mir olur.

Tâliümden hak tasavvur kılduğum bâtıl çıkar
Rişte-i tevhîd olan halka, bana zünnâr ölür.

Bari ümmidin kesip Mansûr-veş bu bağda
Nevî'ya berdâr olan ma'nide berhordar olur.

Günümüz Türkçesiyle Anlatımı:

Nerede bir gam yarsız kalsa, gelir bana yar olur; bir bela sahibini bulamasa gelir bana gam kaynağı olur.
Bir çare istesem, bin çaresizlik yüz gösterir, genişlik istesem, geniş dünya başına dar olur.
Her ahmak eşek için ayakbağı olan o siyah saçlar, bana gelince can kuşumu avlamak için bir yılan olur.
Talihimden, hak diye tasavvur ettiğim batıl çıkar; halka vahdet (birlik) ipliği olan, bana zünnâr (papaz kuşağı) olur.
Ey Nev’î Hallâc-ı Mansûr gibi bu dünya bağından meyve toplama ümidini kesip darağacına çıkan, mana âleminde mutlu olur.