Lebleringdin gerçi kan yutmak demâdemdür manga

Ger dem-i câm-ı visâling yıksa ne gamdür manga

Pend eşitmey körüb ânı yüz belaga üçredim
Közlerim çıksun ki yüz munçe sezâ kemdür manga

Kâf-ı şavkum şerhini tahrîr kıldım vâh ne sud
Kim anga irsâl uçun sîmurg mahremdür manga

Yâr mundak kim nihândur közdin u men tilbemin
Kim digeykim fitne bolgan nesl-i Âdemdür manga

Kâra çirmeb yaş töküb efgân kılurmen hâmedek
Etgeli nâlân köngül bu nev mâtemdür manga

Özge yüzge bakma deb her bir közümge bastı mühr
İynek iynek her karâ bir nakş-i hâtemdür manga

Dehr arâ tüşgen havâdis otıdın mâni' imes
Köz yâşımdın gerçi köz tüşgünçe bir nemdür manga

Sâkiyâ câm-ı cehânbin tut ki andın keşf itey
Kim köp iş bu kârgâh vaz'ide mübhemdür manga

Dilberi allide Mecnûn nakd-i cân sarf itmedi
Ey Nevâî ışk etvârı müsellemdür manga

Ali Şir Nevâî
(Bedâyi'ül Bidâye)

* * *

Yeni Özbek alfabesiyle