Ben dost ile dost olmuşam k
imseler dost olmaz bana
Münkirler bakıp gülüşür selâm dahî vermez bana
 
Ben dost ile dost olayım cânımı fedâ kılayım
Ölmezden evvel öleyim dünyâ bâkî kalmaz bana
 
Terk eyledim cümle işi Hakk yoluna kodum başı
Dost yüzünü göreliden sabr ü karâr olmaz bana
 
Ben âşık-ı bîçâreyem başdan ayağa yâreyem
Ben bir deli dîvâneyem aklım da yâr olmaz bana
 
Kimseler bilmez hâlimi aşk odu yaktı cânımı
Seçemem soldan sâğımı nâmûs ü âr olmaz bana
 
Sanmanız beni deliyem dost bahçesinin gülüyem
Mevlâ'nın kemter kuluyam kimse bahâ saymaz bana
 
Bülbül oluban öterem dost bahçesinde biterem
Gül alıram gül sataram bâğ u bostân olmaz bana
 
Dervîş Yûnus bir nic'edem fânî cihânı terk edem
Yâne yâne dosta gidem perde hicâb olmaz bana