Ey gönül bir derde düş kim onda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye kim onda ummân gizlidir

Terk edip âr u nâmûsu giy ferâgat hırkasın
Bu ferâgat hırkasında sırr-ı sultân gizlidir

Değme bir dervîş fakîri hor görüp hor bakma kim
Gönlünün her kûşesinde Arş-ı Rahmân gizlidir

Muhîb ise cân u dil, bulur hayât-ı câvidân
Dervîşin her bir sözünde âb-ı hayvân gizlidir

Gör bu Eşrefoğlu Rûmî bahr-ı aşkda neyledi
Cân u başdan geçip cânında cânân gizlidir