Elde arif çoktur methetme ânı

Sen de o ahvâlde boyanmak lâzım
Onlar ne vechile buldu cânânı
Cânânın çevrine dayanmak lâzım

Fikrinden devreyle bu ham hayâli
İller kapısında bulmazsın malı
Âlimler ki olur ayardan hâli
Huzûr-ı Bâri'de uyanmak lâzım

Elde baki değil aldanma varlık
Varlık pazarında çekersin darlık
Serdâr huzurunda olmaz serdârlık
Serdârın emrine inanmak lâzım

Sâkîden mest almış mestane isen
Terk-i ziynet eyle divâne isen
Gönül semâsına pervâne isen
O yârin uğrunda hep yanmak lâzım

Fakir Sümmani'nin nedir efkârı
Acep fehm etti mi Perverdigâr'ı
Eğer bulam dersen vasl-ı dildârı
Ondan gayrısından usanmak lâzım..