Hak şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif anı seyreyler 
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Kalbin ana berk eyle
Takdîrini derk eyle
Tedbirini terk eyle
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Bil kâdı-i hâcâti
Terk eyle mürâdâtı
Kıl ana münacâtı
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Bir işi murâd itme
Hak’dandır o redd itme
Oldıysa inâd itme
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Hakk’ın olıcak işler
Ol hikmetini işler
Boşdur gam u teşvişler
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Hep işleri fâyıkdır
Neylerse muvâkıfdır
Birbirine lâyıkdır
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Tefviz-i umûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Sabr it sakın usanma
Teslim ol oda yanma
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Dime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Mü’min işi reng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Âkıl huyu cenk olmaz
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Hoş sabır cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takdîr kefîlimdir
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Her dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
Her cânda anın yâdı
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Dermân ider ol derde
Nâgah açar ol perde
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Her kuluna her anda
Her anda o bir şânda
Geh kahr u geh ihsânda
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Geh mu’ti vu geh mâni’
Geh hâfıd u geh rÂfi’
Geh dârr u gehi nâfi
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Geh abdin ider ârif
Her kalbi O’dur sârif
Geh eymün u geh hâif
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh aşkına düş eyler
Geh halkını hoş eyler
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç
Dil gülşenine gel güç
Ten mezlebesinden geç
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Kalbinden ırağ olma
Nefsinle dahi kalma
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Hâl ile dahi olma
Müstakbele hem dalma
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Hem dem âni zikreyle
Hayrân-ı Hak ol söyle
Zirekliği koy şöyle
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Koy gafleti hâzır ol
Kendin unut anı bul
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Her sözde bir nasihat var
Her işde ganîmet var
Her nesnede zinet var
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Hep rumuz ve işâretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Hep gâmız ve bişâretdir
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Öğren edeb u hulki
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
   Mevlâ görelim neyler.
   Neylerse güzel eyler

Vallahi güzel etmiş
Tallahi güzel etmiş 
Billahi güzel etmiş
   Allah görelim netmiş.
   Netmişse güzel etmiş.