Nasrullah camii

Canmı uryan edüp saldım bu aşk deryasına
Nagehan aşkın sataştım dürr-i bi hemtasına

Can u baş u din ü dünya verdim aldım derd-i yar
Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına

İlm ü akl ü zühd ü takva çün hicab oldu bana
Külli sevdadan geçüp düştünm anın sevdasına

Masivadan göz yumup gördüm anın didarını
Kendüzümden el yudum girdim fena sahrasına

Ol fenadan bir fenaya bir fenadan key fena
Key fenadan sonra eriştim anın bekasına

Bir bekadır ol beka hergiz fena irmez ana
Aklını ko gel eresin bu sırrın manasına

Akl ile aşka girilmez aşk aklı mahv eder
Akl aşkın ol sebebden gelemez yurasına

Akil ister cennet ü hur ü kusur gılman ola
Aşıkın hiç meyli yoktur cennet ü nimasına

Aşık ol kim göresin Dost yüzünü bunda bugün
Mağrur olma zahidin ol vade-i ferdasına

Vade-i ferdaya göymez aşık-ı şurideler
Göz karar derd ü şer erer zülfünün karasına

Eşrefoğlu Rumi aşkdan hoş haber verdi yine
Müddeinin hiç kulak urmaz kuru davasına

Müddeinin her sözünde vardurur niçe garaz
Talib isen girme zinhar müddei arasına