Zat-ı Hakk'da mahrem-i irfan olan anlar bizi
İlm-i sır'da bahr-i bi-pâyân olan anlar bizi

Bu fenâ gülzârına tâlib olanlar anlamaz
Vech-i bâki hüsnüne hayrân olan anlar bizi

Dünye vü ukbâyı ta'mir eylemekten geçmişiz
Her taraftan yıkılıp vîrân olan anlar bizi

Biz şol abdalız bırakdık eğnimizden şâlımız
Varlığından soyunup üryân olan anlar bizi

Kahr u lütfu şey'-i vâhid bilmeyen çekdi azâb
Ol azâbdan kurtulup sultân olan anlar bizi

Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi
Cür'a-yı sâfi içip mestân olan anlar bizi

Ârifin her bir sözünü duymağa insân gerek
Bu cihânda sanmanız hayvân* olan anlar bizi

Ey Niyazi katremiz deryâye saldık biz bu gün
Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi

Hakkı koyup lâmekân ilinde menzil tutalı
Mısriyâ şol cânlara cânân olan anlar bizi