Sevdanın dadı gözäl,
Gençlär onu pek özleer,
İlkyazı onnar bekleer,
Güneşä pek seviner.

İlkyaz vakıdı geler,
Kızlar kär çiçek açêr.
Seviner bütün gençlik:
”İlkyaza biz etiştik”.

Tabiat ta hep diişer,
Gün-gündän gözelleşer.
Kızlar geeri hiç kalmêêr,
Gül gibi onnar açêr.

Çocuklar – karanfillär
Kızlara sıkça gezer.
Delikannı alatlêêr,
Duygular`nı açıklêêr.

Mardın sekizi geler,
Çocuklar çiçek baaşlêêr
Analara, kızlara,
Kendi kızkardaşlarına.

April ayı çekeder,
Şennik pazarı olêr.


Tabiat, sevda, şennik –
Onnar hep olêr birlik!

May ayın yortuları
Çekeder ilk günnerdän.
Daalara gençlär çıkêr,
Sevdalı oradan döner.

Tabiat, sevda, şennik –
Hep olêr onnar birlik!
İlkyaz delikannardan
Biri kalmêêr gücenik.